Skip to content

Athúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí

An English version of this item is available here.

Treoir um Athúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí

Cuireann an leathanach seo naisc ar fáil (féach thíos) chuig reachtaíocht maidir le Treoir AE 2003/98/EC maidir le hathúsáid fhaisnéis na hearnála poiblí, a leasú Treoir AE 2013/37/EC, a Ionstraimí Reachtúla Éireannacha trasuite I.R. Uimh. 279/2005, I.R. Uimh. 103/2008, agus I.R. Uimh. 525/2015, agus Ciorcláin ghaolmhara arna n-eisiúint ag an Roinn Airgeadais (Ciorcláin 32/05), agus ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (Ciorclán 16/15 agus Ciorclán 12/16).   Tá treoir d’eagraíochtaí seirbhíse poiblí maidir lena n-oibleagáidí faoin Treoir PSI san áireamh sna naisc thíos chomh maith. 

Iarratas ar Athúsáid Fhaisnéis na Seirbhíse Poiblí  

An raibh a fhios agat go raibh an ceart agat faisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí a athúsáid, faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Athúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí) 2005?

Féadfaidh eintiteas aonair nó dleathach iarratas a dhéanamh ar chomhlacht de chuid na hearnála poiblí doiciméid a scaoileadh le hathúsáid.  Ba cheart don iarratas a léiriú go soiléir go bhfuil sé á dhéanamh chun críocha fhaisnéis na hearnála poiblí a athúsáid.  Déanann na Rialacháin PSI foráil gur cheart do chomhlacht de chuid na hearnála poiblí iarratas PSI a fhreagairt laistigh de 20 lá oibre de ghnáth ón tráth a bhfaightear an t-iarratas. Sa chás, mar gheall ar mhéid nó ar chastacht an iarratais, go nglacfaidh próiseáil níos faide ná 20 lá oibre ón tráth a bhfaightear an t-iarratas, comhairleoidh an comhlacht ábhartha de chuid na hearnála poiblí dá réir sin don té a chuireann isteach an t-iarratas laistigh de thrí seachtaine ó fuarthas an chéad iarratas. I dtosca mar sin, ba cheart don chomhlacht atá mar chuid den earnáil phoiblí an t-iarratas a fhreagairt ina iomláine laistigh de 40 lá oibre ón tráth a bhfuarthas an t-iarratas.   Mura bhfuil tú sásta le cinneadh an chomhlachta phoiblí maidir le d’iarratas, is féidir leat achomharc a dhéanamh chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise, ar comhlacht achomharc neamhspleách iad agus a bhfuil an chumhacht acu cinneadh an chomhlachta phoiblí a dhearbhú, a chur ar neamhní nó a athrú.

Ceadúnas Sonraí Oscailte

Nóta. Ciorclán 12/2016: Glacann Ceadúnas um Athúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí CC-BY mar an gceadúnas PSI caighdeánach, agus luann sé go dtéann an ceadúnas caighdeáin oscailte a shainaithnítear sa Chiorclán seo in ionad Cheadúnas Ginearálta PSI Uimh: 2005/08/01.

Féach anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an gCeadúnas Sonraí Oscailte.

Athbhreithniú ar an Treoir PSI 2017

Mar ullmhúchán don athbhreithniú ar an Treoir um Athúsáid Fhaisnéis Seirbhíse Poiblí (PSI), lainseáil an Coimisiún Eorpach comhairliúchán poiblí ar líne chun tuairimí maidir le conas inrochtaineacht agus athúsáid sonraí poiblí agus sonraí atá maoinithe go poiblí a fheabhsú, agus déanann sé rochtain ar agus úsáid sonraí atá i seilbh phríobháideach a bhfuil leas poiblí ag baint leo a mheas chomh maith.  D’éag an dáta dúnta ar an 12 Nollaig, 2017.  Tá na sonraí uile ar fáil anseo

Moladh le haghaidh Treoir PSI athbhreithnithe

Tar éis an phróisis chomhairliúcháin agus an athbhreithnithe, ghlac an Coimisiún Eorpach le moladh ar an 25 Aibreán 2018 maidir le hathbhreithniú ar an Treoir um athúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí.  Tá sé d’aidhm ag an moladh na bacainní, a aithnítear i measúnacht tionchair, a shárú, a mbreathnaítear orthu mar chosc ar athúsáid iomlán fhaisnéis na hearnála poiblí.   I measc nithe eile, áirítear leis na moltaí fóntais phoiblí agus sonraí taighde faoi shainchúram na Treorach.

Ghlac an Chomhairle Eorpach le téacs leasaithe na Treorach um Shonraí Oscailte agus Athúsáid Fhaisnéis na Seirbhíse Poiblí (PSI) go luath i Meitheamh 2019 agus tá sé anois foilsithe san Iris Oifigiúil ag an nasc seo  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.ENG.  Tá an Treoir dlite le bheith trasuite i ndlí na hÉireann trí Ionstraim Reachtúil faoin 17, Iúil, 2021.

Cáipéisíocht 

Treoracha agus ciorcláin

Treoracha

Ionstraimí Reachtúla