Skip to content

Tá Ciste Rannpháirtíochta Sonraí Oscailte 2021/2022 oscailte anois

Forbraíodh an Ciste um Rannpháirtíocht Sonraí Oscailte i gcomhar leis an mBord Rialachais Sonraí Oscailte. Is ciste iomaíoch é seo atá deartha chun tacaíocht a sholáthar chun úsáid sonraí oscailte ar na sonraí tairsí Sonraí Oscailte náisiúnta, data.gov.ie, a chur chun cinn.
Seoladh Ciste Píolótach Rannpháirtíochta in 2016 agus tar éis meastóireacht a dhéanamh ar rath an phíolóta, socraíodh leanúint den chiste a reáchtáil agus tá sé i gceist go mbeidh an ciste ar fáil ar feadh 5 bliana de réir na Straitéise Sonraí Oscailte 2017 - 2022.
Is é an 8 Samhain an dáta deiridh le haghaidh iarratas ag 12 meánlae. Is é € 30,000 méid iomlán an mhaoinithe agus is é € 5,000 an t-uasmhéid atá ar fáil d'aon tionscadal amháin. Is féidir le haon eagraíocht nó duine aonair iarratais a dhéanamh. Cuimsíonn sé seo aon duine, comhlacht poiblí, gnó, comhlacht taighde, comhlacht oideachais, grúpa sochaí sibhialta.
Is féidir iarratais a dhéanamh ar mhaoiniú chun tacú le héagsúlacht gníomhaíochtaí a bhaineann le Sonraí Oscailte. Ina measc seo tá;
• gníomhaíochtaí for-rochtana agus rannpháirtíochta a eagrú, mar shampla, seimineáir, comórtais agus hackathons;
• feidhmchláir a thógáil agus amharcléirithe a fhorbairt chun an úsáid is féidir a bhaint as sonraí oscailte a léiriú;
• nó taighde sonrach ar thacair sonraí rialtais oscailte d’fhonn teacht ar thorthaí a chabhróidh le héifeachtúlachtaí a chruthú sa tseirbhís phoiblí nó a chabhróidh le cinnteoireacht an rialtais.

Téama lárnach den Straitéis Náisiúnta Sonraí Oscailte 2017-2022 is ea rannpháirtíocht geallsealbhóirí agus spreagadh chun athúsáid Sonraí ar an Tairseach Sonraí Oscailte náisiúnta www.data.gov.ie I mbliana, tabharfar aird ar leith ar thionscadail a thugann aghaidh ar fhorbairt cásanna, tionscadail nó staidéir a úsáid chun tionchar nó tionchar féideartha úsáid sonraí oscailte a thaispeáint.
Ba chóir go mbeadh iarratais i gceann de na catagóirí seo a leanas:
A. Gníomhaíochtaí for-rochtana, abhcóideachta agus rannpháirtíochta le agus ag comhlachtaí poiblí chun scaoileadh agus / nó úsáid Sonraí Oscailte a chur chun cinn, i.e. seimineáir, ceardlanna, díospóireachtaí, comhdhálacha;
B. Úsáid nuálach sonraí a fhoilsítear trí data.gov.ie, a úsáidtear leo féin nó i gcomhcheangal le foinsí sonraí eile. D’fhéadfadh go n-áireofaí sa chatagóir seo apps a thógáil, comórtais nó hackathons a reáchtáil, nó / agus amharcléiriúcháin idirghníomhacha a fhorbairt chun úsáid sonraí ó data.gov.ie a léiriú;
C. Tionscadal Catagóra Speisialta: Tacaíocht do thionscadal nó do phíosa taighde ag úsáid tacar sonraí ar leith d’fhonn teacht ar thorthaí a d’fhéadfadh:
1. tacú le héifeachtúlachtaí a chruthú laistigh de Chomhlachtaí Poiblí; nó
2. cuidiú le cinnteoireacht an rialtais; nó
3. treochtaí in ábhair shóisialta a léiriú chun cabhrú le dul i ngleic le saincheisteanna reatha ar mhaithe le leas an phobail nó léargas suimiúil agus inláimhsithe ar shaincheisteanna beartais phoiblí (mar shampla tithíocht, an comhshaol, iompar, srl.).
D. Déan tionscadal nó staidéar chun breathnú ar na buntáistí a bhí ag Tionscnamh Sonraí Oscailte na hÉireann go dtí seo. D’fhéadfadh tionscadail / staidéir a bheith san áireamh anseo chun na tairbhí eacnamaíocha a bhaineann le sonraí oscailte ag leibhéil macra agus / micrea-eacnamaíocha a mheas, nó cleachtadh nó staidéar ag féachaint ar shonraí rialtais ar leith nár scaoileadh mar shonraí oscailte agus ag measúnú na buntáistí agus na gcostas féideartha a bhaineann lena scaoileadh. .
E. Déan tionscadal nó staidéar chun breathnú ar an tionchar a bhí ag Tionscnamh Sonraí Oscailte na hÉireann go dtí seo. D’fhéadfadh tionscadail / staidéir a áireamh leis seo, mar shampla, chun tionchar comhshaoil, sóisialta, polaitiúil nó eacnamaíoch sonraí oscailte in Éirinn a mheas.
 
Is féidir an fhoirm iarratais a dhíluchtú anseo, nó is féidir teacht uirthi ar líne anseo.